RODO/GDPR

PL

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ice Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Kadłubka 43. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktów służbowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą profilowane w żaden sposób. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

ENG

According to art. 13 of the general regulation on the personal data protection (GDPR) of April 27th 2016 (Journal of Laws of the EU L 119 dated 04.05.2016) we would like to inform you that the Administrator of your personal data is ICE Group Sp. z o.o. with its registered seat in Rybnik, Kadlubka 43. Your personal data will be processed for business contacts – on the basis of Art. 6 para. 1 of the general regulation on the personal data protection  of April 27th 2016, known as GDPR. The recipient of your personal data will be exclusively entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions.  Your personal data will be kept for a period of 6 years or until withdrawal of consent. You have the right to request from administrator the access to your personal data, their rectification, removal or limitation of processing. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Your data will not be profiled in any way. Providing personal data is obligatory on the basis of law and is voluntary in the remaining scope.

 

RUS

В соответствии с ст. 13 общего распоряжения RODO (Распоряжение Об охране персональных данных) от 27 апреля 2016 г. (Сборник Законов ЕС L 119 z 04.05.2016) информирую, что Администратором Ваших персональных данных является компания ICE Group Sp. z o.o. с местонахождением в г. Рыбник, ул. Кадлубка, 43. Ваши персональные данные будут обрабатываться с целью служебных контактов – на основании ст. 6, устава 1 общего распоряжения Об охране персональных данных от 27 апреля 2016 г. Получателями Ваших персональных данных будут исключительно лица, уполномоченные получать персональные данные на основе правовых положений. Ваши личные данные будут храниться в течение 6 лет или до момента аннулирования согласия.  Вы имеете право потребовать от администратора доступа к персональным данным, их исправление, удаление или ограничение обработки. Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган. Ваши данные не будут профилированы каким-либо образом. Предоставление персональных данных является обязательным на основании закона и является добровольным в остальном объеме.